THÔNG BÁO LỊCH ĐÁ BÓNG CẤP KHOA

THÔNG BÁO LỊCH ĐÁ BÓNG CẤP KHOA

19/12/2019

Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Công nghệ thông tin năm 2019

Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Công nghệ thông tin năm 2019

26/04/2019

Tổng kết công tác thực tập của sinh viên cntt tại các doanh nghiệp năm 2019

Tổng kết công tác thực tập của sinh viên cntt tại các doanh nghiệp năm 2019

16/04/2019

ABAP- cơ hội nghề nghiệp với sinh viên ngành công nghệ thông tin của trường đại học Thủ Đô Hà Nội

ABAP- cơ hội nghề nghiệp với sinh viên ngành công nghệ thông tin của trường đại học Thủ Đô Hà Nội

16/04/2019

Công tác thực tập của sinh viên CNTT tại các doanh nghiệp năm 2019

Công tác thực tập của sinh viên CNTT tại các doanh nghiệp năm 2019

11/03/2019

Hoạt động của giảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên đất Mỹ

Hoạt động của giảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên đất Mỹ

11/03/2019