Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

26/02/2019

Tiếp và làm việc với đại diện trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand - Hungary

Tiếp và làm việc với đại diện trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand - Hungary

26/02/2019

Tiếp và làm việc với đoàn công tác trường Hoa Văn Côn Minh  (Vân Nam - Trung Quốc)

Tiếp và làm việc với đoàn công tác trường Hoa Văn Côn Minh (Vân Nam - Trung Quốc)

26/02/2019

Festival Hán ngữ sinh viên các trường Đại học khu vực phía Bắc – 2018

Festival Hán ngữ sinh viên các trường Đại học khu vực phía Bắc – 2018

26/02/2019

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa tiếp chuyên gia Anh ngữ Hoa Kỳ đến làm việc tại trường

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa tiếp chuyên gia Anh ngữ Hoa Kỳ đến làm việc tại trường

26/02/2019