Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

26/02/2019

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

26/02/2019

Tiếp và làm việc với đại diện trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand - Hungary

Tiếp và làm việc với đại diện trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand - Hungary

26/02/2019