Cơ cấu tổ chức khoa Khoa học Tự Nhiên và Công Nghệ

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA
           

TS. Hoàng Thị Mai

Trưởng Khoa

Chuyên ngành: Cơ sở toán học cho Tin học

Email: htmai@hnmu.edu.vn

   
                      

ThS. Trương Đức Phương

Phó Trưởng khoa

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: tdphuong@hnmu.edu.vn

 

  BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

 

     
           

ThS. Nguyễn Minh Huy

Phó trưởng bộ môn phụ trách, Giảng viên

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Email: nmhuy@hnmu.edu.vn

     
             

TS. Hoàng Thị Mai

Giảng viên

Chuyên ngành: Cơ sở toán học cho Tin học

Email: htmai@hnmu.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Quốc Tuấn

Giảng viên

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Email: nqtuan@hnmu.edu.vn 

     
   

ThS. Lê Chí Chung

Giảng viên

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Email: lcchung@hnmu.edu.vn

     

 

  BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

     
                   

ThS. Trương Đức Phương

Phó Trưởng bộ môn phụ trách

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: tdphuong@hnmu.edu.vn

 

 

 

 

 

CN. Phạm Ngọc Minh

Giáo vụ

Chuyên ngành: Kế toán

Email: pnminh@hnmu.edu.vn

 

 

 

 

ThS. Ngô Thuý Ngân

Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: ntngan@hnmu.edu.vn 

 

 

ThS. Trần Thị Thu Phương

Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: tttphuong2@hnmu.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Hà Đặng Cao Tùng

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: hdctung@hnmu.edu.vn

 

 

 

 

 

  BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

     
 

TS. Nguyễn Như Toản

Trưởng bộ môn, Giảng viên chính

Chuyên ngành: Nông nghiệp

Email: nntoan@hnmu.edu.vn

     
           

TS. Tạ Thị Thủy

Giảng viên

Chuyên ngành: Động vật học

Email: ttthuy@hnmu.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Thị Bình

Giảng viên

Chuyên ngành: Di truyền học

Email: ntbinh@hnmu.edu.vn

 

     
   

TS. Lưu Ngọc Sinh

Giảng viên

Chuyên ngành: Vi sinh

Email: lnsinh@hnmu.edu.vn

     

 

  BỘ MÔN VẬT LÍ KĨ THUẬT

 

     
           

TS. Tạ Anh Tấn

Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Vật lí

Email: tatan@hnmu.edu.vn

     
 

ThS. Bùi Thị Phương Thúy

Giảng viên 

Chuyên ngành: Vật lí lý thuyết

Email: btpthuy@hnmu.edu.vn

 

     
 

ThS. Lê Huy Sơn

Giảng viên 

Chuyên ngành: Vật lí lý thuyết

Email: lhson@hnmu.edu.vn  

 

   

 

  BỘ MÔN TOÁN HỌC VÀ ỨNG DỤNG

 

     
           

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng bộ môn, Giảng viên chính

Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường

Chuyên ngành: Giải tích số

Email: nvtuan@hnmu.edu.vn

     
 

TS. Nguyễn Văn Hùng

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Giải tích số

Email: nvhung@hnmu.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Thư Hòa

Giảng viên

Chuyên ngành:Giải tích ứng dụng

Email: hoantt@hnmu.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Giảng viên

Chuyên ngành:Xác suất – Thống kê

Email:ntthuyen2@hnmu.edu.vn

     
 

TS. Phạm Xuân Hinh

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Đại số

Email: pxhinh@hnmu.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Thị Lê

Giảng viên

Chuyên ngành: Đại số

Email: ntle@hnmu.edu.vn

     
 

ThS. Đồng Hữu Mậu

Giảng viên

Chuyên ngành: Đại số

Email: dhmau@hnmu.edu.vn

   

ThS. Lê Đức Nhiên

Giảng viên

Chuyên ngành:

Email: ldnhien@hnmu.edu.vn

 

  BỘ MÔN HOÁ CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

     
   

TS. Nguyễn Thị Liễu

Trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Email: ntlieu@hnmu.edu.vn

     
             

CN. Nguyễn Xuân Trinh

 Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường

Email: nxtrinh@hnmu.edu.vn

     
 

TS. Nguyễn Thị Nụ

Giảng viên

Chuyên ngành: Hóa lí – hóa lý thuyết

Email: ntnu@hnmu.edu.vn

     
   

TS. Nguyễn Vân Anh

Giảng viên

Chuyên ngành: KH và CN môi trường

Email: nvanh@hnmu.edu.vn

     
   

PGS.TS Phạm Văn Hoan

Giảng viên Cao cấp

Chuyên ngành: Hoá học Hữu cơ

Email: pvhoan@hnmu.edu.vn